Thông báo mời tham gia gói thầu xây láp công trình, nâng cấp đường thôn Bản Chiêng

Thông báo mời tham gia gói thầu xây láp công trình, nâng cấp đường thôn Nà váng