Văn bản số 293/UBND-TP Về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Bạch Thông

số 293