V/v phối hợp tuyên truyền cho người dân không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp

240502 tuyên truyền cho người dân không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị VTĐ bất hợp pháp