UBND xã Đôn Phong phối hợp tuyên chuyền pháp luật tại thôn nặm tốc

Nhằm triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2023 trên địa bàn xã kịp thời có hiệu quả thiết thực, sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các ban ngành đoàn thể xã, dặc biệt là sự phối kết hợp giữa 3 lực lược Công an. Quân sự, Kiểm lâm theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng.

UBND xã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, luật lâm nghiệp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng,luật tư pháp hộ tịch, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình….

Hình ảnh đ/c Lương Văn luyện công an xãtuyên truyền về luật an ninh chật tự cho bà con.

 

Hình ảnh đồng chí Lý Văn Thảo Kiểmlâm viên phụ trách địa bàn xã tuyên truyền luật lâm nghiệp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Hình ảnh đồng chí Triệu Xuân Yên- Công chức VHXH tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình đến bà con.

Đồng chí Đoàn hồng Võ Công chức Tư pháp – Hộ tịch tuyên truyền về luật tư pháp hộ tịch đến toàn thể bà con trong thôn.

Người thực hiện – Triệu Xuân Yên