Tuyên truyền, văn nghệ và khánh tiết tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông lần thứ IV, năm 2024

document (2)