Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số: 136/KH-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020”. Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020, cụ thể như sau: Xem nội dung chi tiết tại đây