TỔ CHỨC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH VỆ SINH NĂM 2021

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2021 Đội nghiệm thu nhà tiêu hợp vệ sinh xã tổ chức đi kiểm tra, nghiệm thu công trình vệ sinh của các hộ gia đình nghèo đăng ký thực hiện năm 2021 trên địa bàn xã Đôn Phong.

          Kiểm tra nhà vệ sinh tại gia hộ gia đình ông Đặng Văn Thành – Thôn Vằng Bó

Kiểm tra nhà vệ sinh tại gia hộ gia đình ông Triệu Văn Chòi – Thôn Vằng Bó

Qua kiểm tra, nghiệm thu các công trình 25/25 đều đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhà tiêu hợp vệ sinh. Các hộ đã đưa vào sử dụng góp phần nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh lên 100% trên toàn xã./.

T/h Phùng Sim