Quyết định thành lập BTC, tổ giúp việc Đại hội TDTT lần thứ III, năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây