UBND XÃ TỔ HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐỊNH KỲ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC, CHUYỂN ĐỔI SỐ, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐẾN TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG THÔN.

Nhằm mục đích triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã, cũng như nhằm nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức xã. Ngay từ đầu năm 2024 Uỷ ban nhân dân xã Đôn Phong đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác CCHC năm 2024.

Một số hình ảnh tại hội nghị 

Hội nghị phổ biến các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Kết nối, khắc phục những khó khăn, vướng mắc (về kỹ thuật) phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và một số nội dung liên quan CCHC tại đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Thường trực Uỷ ban nhân dân xã Đôn Phong đề nghị các ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo có hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên