KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ ĐÔN PHONG

Ngày 19/10/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Đôn Phong.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Đôn Phong

Trong 10 tháng đầu năm 2021 được sự quan tâm của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện, đồng thời với sự cố gắng quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC của cán bộ, công chức xã, do đó công tác CCHC tại địa phương đã thu được kết quả đáng khích lệ; các thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy trình không có thủ tục nào quá thời gian quy định; trong nhân dân không có khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị về quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị. Công tác báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định và đúng thời gian hàng quý và báo cáo theo yêu cầu của UBND huyện; trong 9 tháng đầu năm 2021 UBND xã đã thực hiện được hơn 1.200 hồ sơ, công tác rà soát TTHC được quan tâm thực hiện, trong năm 2021 UBND xã đã ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2021; tuy nhiên trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 công chức chuyên môn thực hiện việc rà soát TTHC còn bị chậm trễ, do đó công tác tổng hợp kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2021 còn bị chậm so với thời gian quy định, hệ thống một cửa được bố trí 04 chức danh chuyên môn đảm bảo theo quy định và thực hiện có hiệu quả thủ tục hành chính khi có hồ sơ phát sinh…
Qua kiểm tra đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới xã rà soát lại các tiêu chí xây dựng , sử dụng tốt trang thông tin điện tử của đơn vị, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử và chuyển đổi số, xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo./.

Đào Kiên