KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI XÃ ĐÔN PHONG NĂM 2022

Sáng ngày 22/9/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hànhc chính của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại xã Đôn Phong.

Thành phần đoàn kiểm tra huyện có đồng chí Đinh Quang Hưng – Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn có Trưởng phòng VHTT, Trưởng phòng tư pháp, chuyên viên phòng nội vụ, chuyên viên phòng tài chính, chuyên viên phòng VHTT huyện.

Qua đợt kiểm tra đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên chuyền pháp luật về bảo vệ rừng, luật bảo vệ hôn nhân và gia đình, thường xuyên họp ban chỉ đạo ban hành các văn bản theo đúng thời gian quy định, niêm yết công khai thủ tục xin lối người dân, và thường xuyên đăng tải các tin bài hoạt động của địa phương lên cổng thôn tin điện tử của địa Phương.

Thực hiện – Triệu Xuân Yên