HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 22/3/2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh Hội ND xã tham gia hội nghihj trực tuyến

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã Quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung). Quán triệt Chương trình Công tác trọng tâm của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Quán triệt Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Qua hội nghị này, nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân các cấp nắm vững tinh thần nội dung của các Nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đưa Nghị quyết đến từng hội viên. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Thực hiện: Triệu Xuân Yên