Hội liên hiệp phụ nữ xã Đôn Phong thực hiện công tác tuyên truyền chuyển đổi số năm 2022

Hội LHPN xã Đôn Phong phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền các CTMTQG về xây dựng NTM, gắn liền với công tác tuyên tuyền chuyển đổi số đến các đồng chí chi hội trưởng.

Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền

Người thực hiện – Triệu Xuân Yên