Hội LH phụ nữ xã Đôn Phong làm tốt công tác tuyên truyền chuyển đổi số tại các chi hội năm 2022

hình ảnh HLH phụ nữ phối hợp với công an quân sự tuyên chuyền về luật lâm nghiệm, an ninh chật tự, an toàn an ninh mạng, và chuyển đổi số tại thôn Bản Chiêng

Hình ảnh các Hội viên đang tham dự hội nghị tuyên truyền tại thôn Bản Chiêng

Hình ảnh các Hội viên đang tham dự hội nghị tuyên truyền tại thôn Vằng Bó

Người thực hiện – Triệu Xuân Yên