HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI XÃ ĐÔN PHONG

 Ngày 17/11/2021, đoàn công tác HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 đối với hoạt động của HĐND và UBND xã đôn Phong.

 HĐND huyện giám sát chuyên đề tại xã Đôn Phong

Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân xã Đôn Phong luôn được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của HĐND huyện, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND, MTTQ, các tổ chức liên quan và đặc biệt sự nêu cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND xã đã thực hiện đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo thực hiện khá tốt các nhiệm vụ theo luật định. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không dành thời gian chuyên sâu cho hoạt động HĐND, tập trung nghiên cứu văn bản chưa được sâu, còn hạn chế. Một số thành viên các ban, đại biểu HĐND ở thôn bản về trình độ thấp, nhận thức không đồng đều, năng lực còn hạn chế dẫn đến công tác hoạt động như công tác thẩm tra, giám sát kết quả chưa cao, các cuộc giám sát chuyên đề chưa thực hiện được.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới: Hội đồng nhân dân xã Đôn Phong nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, sửa đổi hoàn thiện các văn bản đã ban hành đúng theo quy định Luật đã đề ra…

Đào Kiên – Trung tâm VH,TT&TT huyện