Giao thực hiện các nội dung chưa đạt điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử UBND huyện Bạch Thông năm 2020

Để đáp ứng các nội dung Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện 59 tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí như sau: Xem nội dung chi tiết tại đây