Đề nghị đeo khẩu trang nơi công cộng phòng chống Covid – 19

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế