Các văn bản chỉ đạo tuyên truyền CCHC xã Đôn Phong năm 2024

Ban hành thực hiện kế hoạch công tác cchc năm 2024

Kế hoạch tuyên truyền

KH rà soát thủ tục HC

Kh truyền thông CCHC