Báo cáo kết quả vận động nhân dân lắp giá treo cờ Tổ quốc trên địa bàn xã Đôn Phong

Xem nội dung chi tiết tại đây