UBND XÃ ĐÔN PHONG
BCĐ CSSK NHÂN DÂN
Số: 57/KH-BCĐ
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đôn Phong, ngày 24 tháng 5 năm 2021
KẾ HOẠCH
Triển khai cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi và uống bổ sung
Vitamin A liều cao kết hợp uống tẩy giun đợt I năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số: 93/KH-TTYT ngày 19/5/2021 của Trung tâm Y tế huyện
Bạch Thông. Về việc triển khai cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi, uống Vitamin A liều cao
kết hợp uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2021. Ban chỉ đạo CSSK nhân dân xã Đôn
Phong xây dựng kế hoạch triển khai cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi và uống bổ sung
Vitamin A liều cao kết hợp uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Đẩy mạnh công tác theo dõi đánh giá tình trạng SDD trẻ em trong địa bàn
xã, đánh giá thực trạng SDD trẻ em dưới 5 tuổi từ đó xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng
trẻ em dưới 5 tuổi.
– Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ 6-60 tháng tuổi kết hợp tẩy giun cho trẻ
24-60 tháng tuổi vào ngày vi chất dinh dưỡng mùng 1-2/6/2020.
2. Yêu cầu:
– Trạm Y tế xã rà soát, lập danh sách trẻ theo mốc điều tra cụ thể từng đối
tượng cân, đo và uống bổ sung vitamin A liều cao kết hợp uống thuốc tẩy giun.
– Quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung chiến dịch cân, đo trẻ và uống bổ
sung vitamin A liều cao kết hợp uống thuốc tẩy giun đến tất cả các thành viên
Trạm Y tế và nhân viên Y tế thôn cùng triển khai và thực hiện.
– Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo cùng giám sát, hỗ trợ việc
thực hiện tại thôn bản.
II. MỤC TIÊU
– Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi được cân, đo tại xã đạt > 98%.
– Xác định tỷ lệ SDDTE dưới 5 tuổi năm 2021.
– 100% trẻ từ 06 đến dưới 24 tháng được uống thuốc Vitamin A liều cao.
– 100% trẻ từ 24 – 60 tháng được uống thuốc Vitamin A liều cao kết hợp uống
thuốc tẩy giun.
– Trên 90% bà mẹ sau đẻ trong vòng một tháng được uống Vitamin A liều cao.
III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Đối tượng được cân, đo và uống thuốc
– Cân, đo tất cả trẻ em dưới 5 tuổi trong xã (tức là trẻ sinh ra từ 01/6/2016
đến 01/6/2021, tính theo lịch dương).
– Trẻ từ tròn 6 đến 11 tháng 29 ngày tuổi: Uống 1 liều duy nhất vitamin A
100.000 đơn vị.
– Trẻ từ tròn 12 tháng đến 23 tháng 29 ngày tuổi: Uống 1 liều duy nhất
vitamin A 200.000 đơn vị.
– Trẻ 24 đến 60 tháng tuổi: Uống 1 liều duy nhất vitamin A 200.000 đơn vị
kết hợp với uống 1 liều duy nhất thuốc tẩy.
– Đối với trẻ có nguy cơ thiếu Vitamin A cao (như tiêu chảy kéo dài, SDD
nặng, nhiễm hô hấp): Uống một liều duy nhất theo cách tính như trên. Đối với trẻ
được chẩn đoán chắc chắn nhiễm sởi thì bổ sung Vitamin A cho trẻ theo Quyết
định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và
điều trị bệnh sởi.
– Bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng uống 1 liều duy nhất vitamin A 200.000 đơn vị.
2. Thời gian cân, đo và uống thuốc: Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 01/6/2021.
3. Hình thức tổ chức: – Tổ chức cân, đo trẻ dưới 5 tuổi và cho trẻ uống
thuốc theo tại các điểm thôn. Đảm bảo đúng quy định của chương trình và đảm bảo
an toàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thông báo
cho các đối tượng đến uống thuốc theo các khung giờ khác nhau, phân luồng hợp
lý để tránh tập chung đông người, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét.
– Khu vực chờ uống thuốc phải được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, khử
khuẩn. Bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn để
nhân viên Y tế và đối tượng có thể rửa tay.
– Nhân viên Y tế, người đưa trẻ và trẻ được đưa đến cân đo, uống thuốc phải
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm
bảo vệ sinh cá nhân.
4. Phương pháp cân, đo trẻ, cho trẻ uống thuốc
– Thực hiện theo qui trình và kỹ thuật đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
do Viện Dinh Dưỡng hướng dẫn. (Bảng tra đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ
em dưới 60 tháng tuổi).
– Cách cho trẻ uống thuốc thực hiện theo Quyết định số 3893/QĐ-BYT ngày
11 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định ban hành “Hướng dẫn bổ
sung vitaminA cho trẻ từ 06 đến 60 tháng tuổi kết hợp tẩy giun đường ruột cho trẻ
từ 24 đến 60 tháng tuổi”.
5. Kỹ thuật cho trẻ uống
– Cách cho trẻ uống thuốc tẩy giun: Để trẻ dễ uống có thể nghiền thuốc bằng cối,
chày và hòa tan trong 20-50ml nước sôi để nguội. Nếu trẻ khóc nhổ ra, có thể bổ sung
thêm lượng thuốc bị nhổ ra nhưng không được quá liều.
– Cách cho trẻ uống Vitamin A:
+ Đối với trẻ 06 đến dưới 12 tháng tuổi, giữ viên nang bằng ngón trỏ và
ngón cái, dùng kéo cắt đầu núm của viên nang rồi bóp dịch Vitamin A loại 100.000
đơn vị vào miệng trẻ. Sau đó cho trẻ uống một thìa nước tráng miệng.
+ Đối với trẻ 12 tháng đến dưới 24 tháng tuổi bóp hết dịch Vitamin A
200.000 đơn vị vào miệng trẻ. Sau đó cho trẻ uống một thìa nước tráng miệng.
+ Đối với trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên cho trẻ nhai hoặc nuốt viên Vitamin A
200.000 đơn vị rồi cho trẻ uống nước tráng miệng.
* Lưu ý: Không ép trẻ uống thuốc khi trẻ đang khóc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế xã:
– Lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống suy dinh
dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng vào các hoạt động khác trên địa bàn.
– Chỉ đạo Y tế thôn truyền thông, tư vấn, thực hiện việc cân, đo, uống
vitamin A và thuốc tẩy giun đạt kết quả cao.
– Lập danh sách trẻ dưới 5 tuổi: Xác định tháng tuổi của trẻ, tổ chức cân, đo trẻ,
xác định trẻ SDD, đánh giá tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi và báo cáo lên tuyến huyện.
– Lập danh sách trẻ 06 đến dưới 12 tháng được uống vitamin A 100.000 đơn vị.
– Lập danh sách trẻ 12 đến dưới 24 tháng được uống vitamin A 200.000 đơn vị.
– Lập danh sách trẻ 24 đến 60 tháng được uống vitamin A 200.000 đơn vị và
uống thuốc tẩy.
– Chuẩn bị địa điểm, dụng cụ (kéo để cắt viên Vitamin A, cối chày nghiền
thuốc, cốc, thìa, nước uống…), biểu mẫu báo cáo, danh sách, sổ sách…
– Phân công viên chức thực hiện tại các điểm uống Vitamin A và tẩy giun,
phân công nhân viên y tế thôn bản tham gia hỗ trợ cho trẻ uống thuốc.
– Cán bộ trạm y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn (chỉ định, chống chỉ định).
Cần khám sàng lọc trước khi cho trẻ uống, những trẻ có dấu hiệu chống chỉ định thì
tạm dừng và cho uống thuốc bổ sung vào thời gian thích hợp.
– Thực hiện cho trẻ uống thuốc theo thứ tự và có cán bộ hướng dẫn cụ thể
cho các mẹ đưa trẻ đến uống thuốc một cách liên hoàn, giữ khoảng cách an toàn.
– Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ khi uống bổ sung vitamin A, thuốc tẩy giun:
+ Ở những địa điểm tổ chức cho trẻ uống thuốc trước Chiến dịch thì phải
nắm chắc họ tên trẻ, họ tên bố mẹ, địa chỉ… Cán bộ trạm Y tế có trách nhiệm nhắc
nhở các bà mẹ, các thành viên trong gia đình không được cho trẻ đến điểm khác để
uống tiếp (tránh tình trạng ngộ độc thuốc do dùng quá liều).
+ Cho trẻ uống trực tiếp tại điểm uống, không đưa hoặc phát thuốc mang về nhà.
+ Trẻ bị ốm không đến được điểm uống thì cộng tác viên dinh dưỡng trực
tiếp mang thuốc đến tận nhà cho trẻ uống.
+ Trẻ dưới 06 tháng tuổi không được bú sữa mẹ cần uống bổ sung vitaminA
½ viên loại 100.000 đơn vị.
+ Người cho trẻ uống thuốc cần thao tác đúng kỹ thuật, đúng liều lượng theo độ tuổi.
– Tổ chức Chiến dịch chính thức trong 01- 02 ngày và dành 01 ngày cuối để
cho cân, đo và uống vét số trẻ chưa được cân, đo và uống thuốc.
– Theo dõi sau ngày uống thuốc: Trạm Y tế xã cử cán bộ trực tại trạm 24/24
giờ trong 02 ngày sau khi uống thuốc và phối hợp với cha, mẹ hoặc người nuôi
dưỡng trẻ theo dõi, phát hiện các trường hợp có tác dụng phụ để xử trí kịp thời.
Chú ý:
– Cần giải thích cho cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ không nên quá lo lắng khi
có tác dụng phụ của thuốc, nếu chỉ có tác dụng phụ thoáng qua như đau bụng nhẹ,
nhức đầu nó sẽ tự mất đi sau vài giờ không cần xử trí gì. Trong các trường hợp trẻ có
biểu hện đau bụng nhiều, nôn mửa liên tục, dị ứng….cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.
– Những ngày sau uống thuốc, trẻ phải đi ra ngoài vào nhà tiêu để tránh làm
phát tán trứng giun ra môi trường xung quanh.
2. Công chức VH-XH phụ trách VHTT xã
Chịu trách nhiệm phát thanh tuyên truyền các kiến thức về tầm quan trọng
của việc cân, đo và vai trò của vi tamin A, thuốc tẩy giun đến toàn thể nhân dân
thông qua hệ thống phát thanh xã.
3. Công chức TC-KT xã
Tham mưu cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo:
Theo địa bàn phân công phục trách giám sát việc thực hiện cân, đo, uống
Vitamin A, thuốc tẩy giun tại các điểm thôn theo bảng phân công kèm theo.
5. Ghi chép, báo cáo:
– Trạm Y tế Lập danh sách trẻ theo thứ tự từ 0 – 60 tháng tuổi được cân,
đo, ghi cân nặng, chiều cao, đánh giá trẻ suy dinh dưỡng hay không, tổng hợp số
trẻ bị suy dinh dưỡng.
– Bà mẹ sau đẻ trong vòng 01 tháng cần ghi theo dõi cấp Vitamin A vào “sổ
theo dõi đẻ”.
– Trẻ <05 tuổi mắc các bệnh có nguy cơ thiếu Vitamin A cần ghi theo dõi
cấp Vitamin A vào “sổ khám chữa bệnh”.
– Khi kết thúc Chiến dịch, Trạm Y tế xã tổng hợp làm báo cáo theo mẫu gửi
về khoa ATTP-YTCC&DD trước ngày 05/6/2021.
V. KINH PHÍ: Chi từ nguồn ngân sách xã.
Trên đây là Kế hoạch triển khai cân, đo trẻ và uống bổ sung vitamin A
liều cao kết hợp uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2021 của Ban Chỉ đạo CSSK
nhân dân xã Đôn Phong./.

BẢNG PHÂN CÔNG
Người giám sát hỗ trợ cân, đo trẻ dưới 5 tuổi và uống bổ sung vitamin A liều
cao kết hợp uống thuốc tẩy giun Xã Đôn Phong đợt I năm 2021
( Kèm theo kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng 5 năm 2021)
TT
Địa điểm
thực hiện
(thôn)
Người thực hiện
( TYT+YTTB) Người giám sát Thời gian
triển khai
1 Lủng Lầu Lựu + Nguyệt Triệu Tiến Cường Sáng 27/5/2021
2 Nà Lồm Ngần + Hòa Nguyễn Văn Lưu Sáng 27/5/2021
3 Vằng Bó Đ/c Ngần + Hương Trịnh Xuân Tuyên Chiều 27/5/2021
4 Bản Chiêng Thoa + Kiều Tạ Thị Duyên Chiều 27/5/2021
5 Nặm Tốc Phương + Na + Sếnh Lưu Đình Đại Sáng 28/5/2021
6 Bản Đán Lựu + Thơ Đặng Ứng Cát Sáng 28/5/2021
7 Nà Pán Phương + Chung Phùng Thị Sim Chiều 28/5/2021
8 Nà Váng Na + Xoa Đoàn Hồng Võ Chiều 28/5/2021
9 Nà Đán Ngần + Lựu + Anh Trịnh Xuân Thành Sáng 01/6/2021
10 Bản Vén Đ/c Thoa + Luyện Hoàng Văn Cận Sáng 01/6/2021
11 Uống vét
tại Trạm Y tế
Thoa, Phương Cao Thị Lựu Chiều 01/6/2021
Ghi chú : Thời gian thực hiện buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, buổi chiều từ
13 giờ 30 phút.